Verwerkersovereenkomst mijngrossier.nl

Partijen

De bij mijngrossier.nl (dan wel een daaraan verbonden website) aangesloten garage die door inloggen op de website deze verwerkersovereenkomst heeft geaccepteerd (hierna Garage); en

Fource, handelsnaam van Van Heck & Co B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24227785 (hierna Fource; hierna gezamenlijk Partijen;) 

Overwegende, dat

• Garage gebruik maakt of wenst te maken van de functionaliteiten aangeboden door Fource binnen of in het kader van de website mijngrossier.nl dan wel een daaraan verbonden website (de Website);

• De Website de Garage de mogelijkheid biedt om persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) van zijn klanten (waaronder naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens etc.) in te voeren ten behoeve van het plaatsen van bestellingen en generen van facturen en pakbonnen (de Persoonsgegevens);

• De Garage aan Fource binnen of in het kader van de Website toegang geeft tot de Persoonsgegevens zodat Fource de Website kan draaien en onderhoud hieraan kan plegen en daarnaast vragen of klachten van de Garage kan beantwoorden en/of oplossen dan wel uitvoering kan geven aan verzoeken van Gebruikers en/of Betrokkenen in het kader van de AVG (het Doel);

• Partijen in dat kader de volgende afspraken wensen te maken.

Zijn het volgende overeengekomen:

1. De Garage geeft Fource hierbij toestemming tot het verkrijgen van toegang tot de Persoonsgegevens voor zover Fource daar toegang toe dient te krijgen voor het bereiken van het Doel en onder de voorwaarden als hierna uiteengezet.

2. Fource zal de door de Garage in het kader van het Doel met haar gedeelde Persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en enkel gebruiken in het kader van het Doel dan wel andere specifiek door de Garage verzochte opdrachten.

3. Fource zal de Persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan nodig in het kader van het Doel of zoals anderszins door de Garage is vastgesteld. Fource zal niet de Persoonsgegevens niet buiten de Website anders dan n met de Garage afgestemd en/of noodzakelijk om het Doel te kunnen bereiken.

4. De in opdracht van de Garage door Fource te verwerken Persoonsgegevens blijven eigendom van de Garage en/of de betreffende individuen wiens Persoonsgegevens het betreft (Betrokkenen).

5. De Garage staat er jegens Fource voor in dat zij alle benodigde uitdrukkelijke toestemmingen heeft verkregen van de Betrokkenen ten aanzien van ter beschikking gestelde Persoonsgegevens voor de in dat kader voorziene opslag, toegang en gebruik daarvan door of namens Fource in overeenstemming met het Doel.

6. Ten aanzien van de door de Garage met Fource gedeelde Persoonsgegevens zal ieder van Partijen zorgdragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder in ieder geval begrepen de AVG.

7. Fource zal geen Persoonsgegevens aan een derde verstrekken tenzij de verstrekking plaatsvindt in het kader van de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, een uitdrukkelijke schriftelijke opdracht van Betrokkene, op grond van een wettelijke verplichting of op bevel van een gerechtelijke of bestuurlijke instantie. Indien de Persoonsgegevens met een derde worden gedeeld dan zorgt Fource ervoor dat met deze derde een overeenkomst wordt gesloten die voldoet aan de vereisten van de relevante wet- en regelgeving en deze Verwerkersovereenkomst.

8. Fource zal met betrekking tot de Persoonsgegevens passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van de Betrokkenen. Bij de beoordeling van het passende beveiligingsniveau wordt met name rekening gehouden met de verwerkingsrisico’s, voorals als het gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszin verwerkte gegevens, per ongeluk of onrechtmatig.

9. De Garage is gerechtigd de verwerking van de Persoonsgegevens, en in het bijzonder de door Fource in acht te nemen beveiligingsmaatregelen, maximaal 1 maal per jaar op eigen kosten te doen controleren door een onafhankelijke auditor die aan geheimhouding is gebonden. Een dergelijke controle mag de werkprocessen van Fource niet onnodig verstoren.

10. Indien sprake is van een beveiligingslek en/of datalek van enige door de Garage met Fource gedeelde Persoonsgegevens dan is de Garage, indien daar wettelijk toe verplicht, te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het melden daarvan aan de toezichthouder en/of Betrokkenen. Om de Garage in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te kunnen voldoen, stelt Fource de Garage uiterlijk binnen 48 uur na ontdekking op de hoogte van het beveiligingslek en/of het datalek.

11. In geval van een verzoek van een Betrokkene om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming, bezwaar maken tegen de verwerking van- of een verzoek tot overdraagbaarheid van zijn/haar Persoonsgegevens zoals bepaald in de AVG, dan verleent Fource alle redelijke medewerking om de Garage in staat te stellen binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn te voldoen aan haar verplichting.

12. Deze Verwerkersovereenkomst wordt aangegaan voor de periode waarin de Garage gebruik maakt of kan maken van de Website en de daarbinnen aangeboden diensten en kan niet tussentijds eenzijdig door een Partij worden opgezegd. Partijen mogen deze Verwerkersovereenkomst alleen wijzigen met wederzijdse instemming.