Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Heck & Co b.v., gevestigd en kantoorhoudend te Schiedam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24227785 

 ARTIKEL 1  TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toe¬≠passing op alle aanbiedingen/offertes en aan¬≠vragen van en overeenkomsten met Van Heck & Co B.V. gevestigd te Schiedam (verder: ‚ÄúVan Heck & Co‚ÄĚ).
  In het bijzonder zijn zij van toepassing op alle verko­pen en leveringen van zaken in de ruimste zin van het woord, zoals de levering van auto­mobielonderdelen, gereedschappen, elektronica, accessoires en toebehoren, een en ander in de ruimste zin en niet daartoe beperkt. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht en alle dien­sten van Van Heck & Co met inbegrip van verstrekte adviezen en infor­matie.
 2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 • de wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van Van Heck & Co aanbiedingen, offertes of aanvragen ontvangt of van wie Van Heck & Co aanvragen ontvangt of welke met Van Heck & Co overeen¬≠komsten sluit.
 • directe schade: zaakschade als gevolg van aan Van Heck & Co toerekenbare tekortkomingen aan of in de door haar verkochte en geleverde zaken, waaronder begrepen tekortkomingen in de kwaliteit van de geleverde zaken. Onder directe schade wordt verder uitsluitend verstaan:
 1. redelijke kosten die de wederpartij zou moeten maken om de prestatie aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van de wederpartij wordt ontbonden;
 2. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
 3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 • indirecte schade: alle schade die niet valt onder de definitie van directe schade, zoals gevolg¬≠schade, winstderving, schade als gevolg van tegenvallende (verkoop)resultaten, hogere productie- en/of onkosten, letselschade, im¬≠materi√ęle schade, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van/met afnemers van de wederpartij, verminking of verlies van data, schade verband houdend met het gebruik door de wederpartij van voor de uitvoering van de overeenkomst voorgeschreven toeleveranciers, vervoerders en/of derden, rente en kosten.
 1. Van Heck & Co streeft ernaar om deze Algemene Voorwaarden vóór of bij het sluiten van overeenkomsten aan de we­der­partij ter hand te stellen. Indien terhandstelling echter niet heeft plaatsgevon­den of op redelij­kerwijze niet mogelijk is, kan de weder­par­tij bij Van Heck & Co inzage vragen dan wel zich wenden tot de Kamer van Koophandel waar deze voorwaarden zijn gedeponeerd. Op eerste ver­zoek van de wederpartij zullen de Algemene Voor­waarden kosteloos worden toegestuurd. De Algemene Voorwaarden zijn gratis te downloaden op www.vanheck.nl.
 2. Ingeval één of meerdere bepalingen uit deze voorwaar­den ongeldig mocht blijken te zijn c.q. mocht worden vernie­tigd, laat dit de rechts­kracht van de overige bepalin­gen onverlet.

ARTIKEL 2  ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEDERPARTIJ EN AFWIJ­KENDE AFSPRAKEN

 1. De algemene inkoop- leverings- en/of be­talings­voorwaar­den van de wederpartij zijn niet van toepassing op aanbiedin­gen/offertes en/of aanvragen van Van Heck & Co en met Van Heck & Co gesloten overeenkomsten. Van Heck & Co wijst de door de we­der­partij gehanteerde voorwaarden uitdrukke­lijk van de hand.
 2. Afspraken tussen Van Heck & Co en de wederpartij die afwijken van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts als over­eengekomen indien Van Heck & Co deze afspraken schriftelijk heeft beves­tigd.

ARTIKEL 3  AANBIEDINGEN, OVEREENKOMSTEN EN PRIJZEN

 1. Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de wederpartij, heeft Van Heck & Co het recht de aanbieding binnen zeven werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Het voorgaande geldt ook waar aanbiedingen worden gedaan via de website van Van Heck & Co of een door Van Heck & Co gehanteerd digitaal/online (bestel)systeem.
 2. Wanneer niet anders wordt aangegeven heeft een aanbieding/offerte door Van Heck & Co een geldigheidsduur van maximaal 21 dagen, zulks onverminderd het in lid 1 bepaalde. Aan­bie­dingen/offertes welke worden gedaan in het kader van een (korting) actie, opruiming en/of waarvoor een spe­ciale prijs geldt, hebben een geldingsduur voor de duur van deze actie. Van Heck & Co is steeds bevoegd een (korting) actie, opruiming of speciale aanbieding (prijs) te doen eindigen of aan te passen.

Aanbiedingen/offertes gedaan via het door Van Heck & Co gehanteerde digitale/online (bestel) systeem hebben een geldigheidsduur als aldaar vermeld. De in of door dit systeem aan­gegeven prijs of prijzen kunnen steeds tussentijds worden aangepast door Van Heck & Co.

 1. Bij de aanbieding of in de overeenkomst, al dan niet via digitale weg of op de website of in een digitaal/online systeem, door Van Heck & Co verstrekte informatie, adviezen en bijla­gen, afbeeldingen en tekeningen, catalogi, crosslijsten, ver­wijzingen, schema’s, technische specificaties of informatie, en overige docu­men­ten zijn vrij­blijvend en uitsluitend indicatief en informatief. Dergelijke informatie strekt niet tot enige garantie. Hieraan kunnen door de wederpartij geen rechten worden ontleend.
 2. Indien aan de wederpartij voor of bij de aanbieding een voorbeeld, monster, afbeelding of andersoortige gegevens betreffende de hoedanigheid of het uiterlijk van de te leveren zaken is getoond of verstrekt, is zulks uit­slui­tend geschied bij wijze van aanduiding zonder dat de zaken daaraan behoeven te beant­woorden.
 3. Door Van Heck & Co bij de aanbieding/offerte verstrekte monsters, bescheiden, technische specificaties, programmatuur of wat dies meer zij, is te allen tijde eigendom van Van Heck & Co. Van Heck & Co is ook de enige die daarvan de intellectuele eigendoms¬≠rechten heeft, althans deze liggen onder geen beding bij de wederpartij. De wederpartij kan daarop geen rechten doen gelden en mag deze gegevens niet (voor eigen doeleinden) kopi√ęren, vermeerderen of verspreiden op welke wijze ook. Deze zaken dienen op eerste verzoek van Van Heck & Co kosteloos aan haar gere¬≠tour¬≠neerd te worden, zulks op straffe van een aan Van Heck & Co te betalen boete van ‚ā¨ 250,00 per dag dat de wederpartij daarmee in gebreke blijft.

De wederpartij vrijwaart Van Heck & Co voor alle aanspraken van derden ten gevolge van het onbevoegde gebruik, verspreiding of terbeschikkingstelling van voornoemde gegevens en/of zaken.

 1. Een overeenkomst komt, ook na aanvaarding van een aanbieding van Van Heck & Co door de weder­partij, eerst tot stand nadat de overeen­komst schriftelijk aan de wederpartij is beves­tigd, dan wel Van Heck & Co met de uitvoering van de overeen­komst is gestart.
 2. Wanneer aanvaarding van een aanbie­ding/of­fer­te van Van Heck & Co door de wederpartij plaats­vindt via een door Van Heck & Co daartoe gehanteerd digitaal (bestel)systeem via haar website/online komt de overeenkomst tot stand door de voltooide aanvaarding (bestelling) zijdens de wederpartij, ook wanneer er geen opdracht­bevestiging wordt verstrekt door dat systeem. Het bepaalde in lid 1 geldt evenwel onverminderd.
 3. De aard, inhoud en omvang van de overeen­komst wordt steeds volledig geacht te zijn hetgeen door de zijdens Van Heck & Co verstrekte opdrachtbevestiging wordt weergegeven, behoudens door de wederpartij te leveren tegenbewijs. Indien de opdrachtbevestiging naar mening van de wederpartij afwijkt van hetgeen is overeengekomen, dient de wederpartij daartegen uiterlijk binnen vijf werkdagen, doch in elk geval voor de leverdatum schriftelijk te protesteren. Bij gebreke daarvan vervalt de bevoegdheid tegenbewijs te leveren en is de door Van Heck & Co verstrekte opdrachtbevestiging tussen partijen bindend.
 4. Wanneer de aanbieding/offerte wordt aanvaard door de wederpartij via het door Van Heck & Co gehan­teerde online/digitale (bestel)systeem en daarbij geen opdrachtbevestiging wordt gemaakt of verstrekt, wordt de aard, inhoud en omvang van de overeenkomst steeds volledig bewezen door hetgeen in dit systeem c.q. door dit systeem wordt geregistreerd en vastgelegd, zulks behoudens tegenbewijs door de weder­partij.
 5. Alle bestellingen, orders of opdrachten, door vertegenwoordigers, tussen­personen of werknemers opgenomen, binden Van Heck & Co niet eerder dan nadat deze door Van Heck & Co schriftelijk zijn beves­tigd.
 6. Indien een aanvraag of bestelling van de wederpartij afwijkt van de standaard door Van Heck & Co gehanteerde hoeveelheid, is Van Heck & Co gerechtigd om deze standaard hoeveelheid aan de wederpartij te leveren en in rekening te brengen, zonder dat de wederpartij recht heeft op schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst.
 7. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereen¬≠komsten betreffende Roerende Zaken (‚ÄúWeens Koopverdrag‚ÄĚ) wordt uitgesloten.

ARTIKEL 4  PRIJZEN

 1. In rekening worden gebracht de prijzen, geldend op de dag van totstandkoming van de overeenkomst. Indien na de tot­standko­ming van de overeenkomst één of meer kostprijs­bepalende factoren waarop prijzen van Van Heck & Co zijn geba­seerd, door welke omstandigheid ook, een wijziging hebben ondergaan, is Van Heck & Co ge­rechtigd de overeengekomen prijzen dien­overeenkomstig te verhogen, zonder dat de wederpartij in dat geval het recht heeft op schadevergoeding of gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 2. Indien in het onder 1. bedoelde geval de ver­hoging van de prijs exclusief BTW en transport hoger is dan 10%, zal Van Heck & Co de wederpartij daarvan op de hoogte stellen. De wederpartij is gerechtigd om in dat geval de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden, echter slechts onder gelijktijdige betaling van de door Van Heck & Co in het kader van de uitvoering van de overeenkomst reeds ge­maakte kosten en de kosten welke het gevolg zijn van de ontbinding. Deze zullen door Van Heck & Co op eerste verzoek van de wederpartij worden opgegeven.

Deze ontbinding dient door Van Heck & Co te zijn ont­vangen binnen zeven dagen na de mededeling zijdens Van Heck & Co betreffende de prijsverhoging.

 1. Indien de overeengekomen zaken reeds zijn geleverd door Van Heck & Co, vervalt het onder 2. bedoelde recht op ontbinding.
 2. De opgegeven prijzen gelden af fabriek/ma­gazijn, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
 3. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW, verzending en/of transport- en ver­zekeringskosten, tenzij anders in de aanbieding is ver­meld en zulks is overeengekomen.

ARTIKEL 5  LEVERTIJD, LEVERING EN RISICO

 1. Van Heck & Co zal zich inspannen om de zaken in overeenstemming met het aangegeven of overeengekomen leverschema aan de wederpartij te leveren. De opgegeven levertijden zijn echter altijd slechts een indicatie en zijn nooit te beschouwen als een fatale termijn, tenzij zij uitdrukkelijk als zodanig zijn aangemerkt in de overeenkomst.
 2. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende onder­geschik­ten van Van Heck & Co kan de wederpartij bij een overschrijding van de levertijd tot 7 dagen, geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeen­komst. Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan 7 dagen, dient de wederpartij Van Heck & Co schrifte­lijk in gebreke te stellen. In deze ingebreke­stelling dient de wederpartij Van Heck & Co een redelijke termijn voor de nakoming te geven.
 3. De levertijd begint op de dag waarop de wederpartij van Van Heck & Co een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van de overeen­komst dan wel op de dag waarop in het over­eengekomen leverschema c.q. in de overeen­komst de betreffende datum is afgesproken. Zij begint echter niet eerder dan nadat door de wederpartij is vol­daan aan alle even­tuele bij­zon­derheden, verband houdend met de uit­voering van de overeen­komst die eerst door de wederpartij tot stand moeten worden ge­bracht.

Wanneer er geen schriftelijke bevestiging van aanvaarding  is verstrekt aan de wederpartij en/of de aanvaarding door de wederpartij heeft plaatsgevonden via de website van Van Heck & Co of een door Van Heck & Co gehanteerd digitaal/online systeem, dan start de levertijd de eerste werkdag na deze aanvaarding, tenzij dit door Van Heck & Co anders wordt aangegeven.

 1. Van Heck & Co is bevoegd verkochte zaken in gedeelten aan de wederpartij te leveren; in dat geval is Van Heck & Co tevens bevoegd om het aan de wederpartij geleverde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 2. Levering vindt plaats doordat Van Heck & Co de te leveren zaken in haar fabriek of magazijn of op een nader door haar aan te geven plaats gereed en ter beschikking van de wederpartij stelt. Van Heck & Co zal daarvan mededeling doen aan de wederpartij. De zaken worden door Van Heck & Co niet verzekerd.
 3. De wederpartij is gehouden de conform het vorige lid beschikbaar gestelde zaken uiterlijk binnen 5 werkdagen in ontvangst te nemen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De weder­partij dient aan Van Heck & Co een passend bewijs van in ontvangst name van de geleverde zaken te verstrekken.
 4. Wanneer de wederpartij de zaken bij in ont­vangst name wenst te controleren, zijn de kosten daarvan voor diens rekening. Zulks geldt ook voor eventuele van overheidswege gelaste inspecties.
 5. Van Heck & Co zal aan de wederpartij medewerking verlenen teneinde alle benodigde documentatie te verkrijgen die de wederpartij ten aanzien van de geleverde zaken redelijkerwijs nood­zakelijk acht. Van Heck & Co is gerechtigd aan de wederpartij daarvoor kosten in rekening te brengen, terwijl door Van Heck & Co in dezen gemaakte onkosten door de wederpartij in elk geval vergoed dienen te worden.
 6. Het risico van be­schadiging, teniet­gaan of verlo­ren gaan van de te le­veren zaken, gaat op het onder 5. genoemde moment over op de wederpartij. Tenzij schriftelijk anders overeen­gekomen, draagt de wederpartij de verant­woording voor en het risico van verpakking, opslag, het laden van de zaken en het trans­port alsmede de verzekering van het voor­gaande.
 7. In geval van een tussen Van Heck & Co en de weder­partij gesloten internationale koop­overeen­komst is de ICC INCOTERM 2010 EXW (Ex Works) mede van toepassing. Van Heck & Co is enkel verantwoordelijk voor het laden van de zaken indien dit uitdrukkelijk tussen partijen is afgesproken en is vermeld in de overeenkomst (loaded upon departing vehicle).

De toepasselijkheid van het Weens Koop­Verdrag is uitgesloten.

 1. Wanneer tussen Van Heck & Co en de wederpartij is overeengekomen dat Van Heck & Co zal zorg dragen voor het transport en/of de bezorging van de zaken geschiedt zulks voor rekening en risico van de wederpartij, ook wanneer de kosten van transport in de overeengekomen prijs zijn begrepen.

Wanneer Van Heck & Co voor transport zorg draagt, is zij niet gehouden de in lid 5 bedoelde mede­deling te doen. De zaken worden dan geleverd af magazijn en zijn vanaf het verlaten van het magazijn voor rekening en risico van de wederpartij.

Franco levering vindt enkel plaats wanneer zulks nadrukkelijk is overeengekomen en in de overeenkomst of op de factuur wordt aangegeven.

 1. Indien de wederpartij de zaken niet, niet tijdig of niet volle­dig op de overeengekomen (lever)datum, doch uiterlijk op het onder lid 6 bedoelde moment of wanneer transport door Van Heck & Co wordt verzorgd op het moment dat de zaken worden aangeboden aan de wederpartij, afneemt, is Van Heck & Co bevoegd de zaken voor rekening en risico van de weder­partij op te slaan. In dat geval zal Van Heck & Co aan de wederpartij een termijn stellen om de zaken alsnog af te nemen. Worden de zaken binnen die termijn niet afgenomen, dan verkeert de wederpartij in verzuim. Van Heck & Co is dan bevoegd om:

– de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en (vervangende) schadevergoeding te eisen, of

– de opgeslagen zaken voor rekening en risico van de wederpartij aan een derde te verkopen en te leveren en van de wederpartij betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden. De wederpartij zal in dat geval tevens alle aanvullende kosten, waaronder in elk geval extra transport- en opslagkosten, aan Van Heck & Co verschuldigd zijn.

Het voorgaande onverminderd overige rechten van Van Heck & Co.

 1. De wederpartij is te allen tijde verplicht de door Van Heck & Co te verstrekken laad-, transport- en losvoorschriften op te volgen.
 2. Wanneer Van Heck & Co ten behoeve van de te leveren zaken of het transport daarvan ‚Äď onafhankelijk van wie dat verzorgt ‚Äď gebruik maakt van duurzame verpakkingsmaterialen (emballage), zal dit in rekening worden gebracht. Bij on¬≠beschadigde retourzending van dit ver¬≠pakkings¬≠materiaal ‚Äď zulks uitsluitend ter beoordeling van Van Heck & Co ‚Äď zal dit worden verrekend.

Wanneer ten aanzien van door Van Heck & Co aan de wederpartij te leveren zaken door fabrikanten en/of leveranciers van Van Heck & Co gebruik wordt gemaakt van der­gelijk verpakkingsmateriaal en/of leenembal­lage, is de wederpartij verplicht dit verpakkingsmateriaal en/of deze emballage binnen veertien dagen na ontvangst kosteloos en in goede staat aan Van Heck & Co te retourneren. Bij gebreke hiervan is Van Heck & Co gerechtigd de daar­door ontstane kosten aan de wederpartij in reke­ning te brengen c.q. aan haar door te belasten.

ARTIKEL 6  KLACHTPLICHT

 1. Op de wederpartij rust de uitdrukkelijke plicht om onmiddellijk bij aflevering/in ontvangst name en indien dit niet moge­lijk is bij de eerst mogelijke gelegenheid na de aflevering de zaken te onderzoeken op volledigheid, breuk en/of beschadiging, als­mede of de afgeleverde zaken aan de over­eenkomst beantwoorden.
 2. De wederpartij dient Van Heck & Co onmiddellijk na de ontdek­king, doch uiterlijk binnen drie dagen na aflevering/in ontvangst name schriftelijk op de hoogte te stellen van zichtbare tekort­komingen zoals bijvoorbeeld manco, beschadigingen en/of breuk, bij gebreke waarvan de weder­partij het beroep dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, niet meer jegens Van Heck & Co kan doen gelden.

Klachten die betrekking hebben op de kwaliteit van de geleverde zaken en die ten tijde van de levering (nog) niet zichtbaar zijn, dienen door de wederpartij binnen drie dagen na het moment waarop deze gebreken in redelijkheid ter kennis van de wederpartij zijn gekomen schriftelijk aan Van Heck & Co te worden mede­gedeeld, bij gebreke waarvan de wederpartij het beroep dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden niet meer jegens Van Heck & Co kan doen gelden.

Indien de wederpartij Van Heck & Co schriftelijk op de hoogte stelt van tekortkomingen, dient deze bij die gelegenheid Van Heck & Co tevens in gebreke te stellen en daarbij een redelijke termijn te stellen van minimaal vijftien werkdagen waarbinnen Van Heck & Co de gelegenheid heeft om alsnog deugdelijk na te komen.

 1. Een termijn van vier weken vanaf de afleve­ring/in ontvangst name van het geleverde wordt tussen partijen als afdoende geacht om gebreken die ten tijden van de levering (nog) niet zichtbaar waren afdoende geacht, zulks behoudens door de wederpartij te leveren tegenbewijs.
 2. Indien de wederpartij tijdig bij Van Heck & Co heeft gereclameerd in de zin van lid 2 en er naar het oordeel van Van Heck & Co inderdaad sprake is van geleverde zaken die niet (geheel) aan de over­eenkomst beantwoorden, heeft Van Heck & Co de keuze uit het leveren van het ontbrekende, het vervangen van de geleverde zaken of terug­gave van de koopprijs. Tot meer is zij nimmer ge­houden.
 3. Wanneer zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden dient de wederpartij deze kosteloos op te slaan en op eerste verzoek van Van Heck & Co kosteloos aan haar te retourneren. Evenwel kan Van Heck & Co ervoor kiezen deze zaken niet terug te nemen. In dat geval is de weder­partij zelf verantwoordelijk voor het op eigen kosten afvoeren en vernietigen hiervan.
 4. Geringe afwijkingen in hetgeen is geleverd, welke van dien aard zijn dat zij in de handel toelaatbaar worden geacht en technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, model of kleur, leveren geen grond voor een klacht op en kwalificeren niet als een aan Van Heck & Co toerekenbare tekortkoming.
 5. Klachten betreffende zaken die reeds door de wederpartij zijn be- of verwerkt worden niet in behandeling genomen. Dergelijke zaken gelden als te beantwoorden aan de overeenkomst.

ARTIKEL 7  OVERMACHT

 1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Van Heck & Co, kan Van Heck & Co onder meer niet worden toegere­kend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan de schuld van Van Heck & Co of buiten de risico­sfeer van Van Heck & Co vallen. Oorza­ken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere weersomstandigheden, oorlog, oorlogs­gevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, water­schade, overstroming, werk­staking, bedrijfsbezet­ting, in- en uitvoer­belemme­ringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water en elektrici­teit, ver­voers­problemen, het verlies of de beschadiging van voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke computer­gegevens en de stagna­tie c.q. onderbre­king van leveringen van derden van wie Van Heck & Co grondstoffen, mate­rialen of onderdelen of de zaken genoemd in de overeenkomst voor de uitvoering van de over­een­komst moet betrekken.
 2. In geval van overmacht is Van Heck & Co gerechtigd om, nadat de omstandigheden welke tot overmacht hebben geleid zijn opgeheven, alsnog de overeenkomst uit te voeren. Van Heck & Co kan er evenwel ook voor kiezen de overeenkomst te ontbinden indien nakoming geheel of gedeeltelijk onmogelijk is en niet binnen een redelijke termijn mogelijk zal worden. In dat geval is Van Heck & Co tot geen enkele vorm van vergoeding gehouden, behoudens creditering van de overeengekomen prijs.
 3. In geval van een niet toerekenbare tekort­koming in de nakoming van de overeenkomst door de wederpartij is Van Heck & Co steeds bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de wederpartij in dat geval enige aanspraak op schadevergoeding jegens Van Heck & Co geldend kan maken. Van Heck & Co is dan enkel gehouden de overeengekomen prijs te crediteren.

ARTIKEL 8  UITSLUITING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Voor alle directe schade van de wederpartij zoals omschreven in artikel 1 lid 2, veroor­zaakt door een aan Van Heck & Co toere­kenbaar tekort­komen in de nako­ming van de overeenkomst, is de aan­sprakelijkheid van Van Heck & Co, be­houdens in geval van opzet of bewuste roeke­loosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten van Van Heck & Co of aansprakelijk­heid op grond van dwingend­rechtelijke be­palingen, beperkt tot maximaal tweemaal de factuur­waarde van de geleverde en gebrekkige zaken (exclusief BTW).
 2. Voor alle indirecte schade zoals omschreven in artikel 1 lid 2 is Van Heck & Co, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten van Van Heck & Co of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, niet aan­sprakelijk.
 3. Van Heck & Co is enkel aansprakelijk voor enige schade uit toerekenbare tekortkoming, indien de wederpartij ons onverwijld deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij aan Van Heck & Co een redelijke termijn van ten minste 15 werkdagen ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Van Heck & Co ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplich­tingen. De ingebrekestelling dient een duide­lijke en zo volledig mogelijke omschrijving van de gebreken te bevatten.
 4. Voorwaarde tot het recht op enige schade­vergoeding is steeds dat de wederpartij de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Van Heck & Co meldt. Elke vordering uit hoofde van schadevergoeding verjaart na verloop van 12 maanden nadat de wederpartij met de schade bekend is geworden of daarmee redelijkerwijs bekend had moeten zijn.
 5. Indien de rechter in een voorkomend geval mocht oordelen dat Van Heck & Co geen beroep toekomt op de uitsluitingen en/of beperkingen van aansprakelijkheid als vermeld in de leden 1 tot en met 3, is de aansprakelijkheid van Van Heck & Co voor directe en indirecte schade in elk geval beperkt tot maximaal het bedrag (in welk bedrag rente en kosten zijn begrepen) waarop aanspraak kan worden gemaakt op grond van de door Van Heck & Co eventueel afgesloten in de branche gebruikelijke en marktconforme aan¬≠sprakelijkheids¬≠ver¬≠zekering, te vermeer¬≠deren met het eigen risico. Bij gebreke van een dergelijke verzekering is de aansprakelijkheid in zo‚Äôn geval in elk geval beperkt tot een bedrag van ‚ā¨ 25.000,00.

ARTIKEL  9  GARANTIE

 1. Onverminderd hetgeen ten aanzien van klachten hiervoor is bepaald, geldt ten aanzien van al hetgeen door Van Heck & Co is of wordt ge­leverd enkel de garantie welke door de produ­cent of fabriek wordt verstrekt.
 2. Van Heck & Co is tot niet meer gehouden dan het doorleiden van een klacht of reclamatie aan de producent of fabriek. Door haar wordt niets gegarandeerd.

ARTIKEL 10  BETALINGSCONDITIES

 1. De betaling van de door Van Heck & Co geleverde zaken zal dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De betaling zal dienen te geschieden in Nederland, en wel op één van de navolgende wijzen: hetzij in contanten op het kantooradres van Van Heck & Co, hetzij op een door Van Heck & Co aangehouden bank- of girorekening bij een (vestiging van een) in Nederland geves­tigde bank.

Indien betaling in het buitenland is overeen­gekomen, zal Van Heck & Co aan de wederpartij aangeven op welke wijze en waar de betaling dient plaats te vinden. Eventuele kosten als gevolg van de betaling in het buitenland, waar­onder kosten van overboeking naar Nederland en koersverlies komen voor rekening van de wederpartij. Van Heck & Co is gerechtigd daarvoor een toeslag op de verkoopprijs te berekenen, dan wel deze kosten separaat in rekening te brengen.

 1. De wederpartij kan zich jegens Van Heck & Co niet beroepen op verrekening en/of opschorting van de betaling in verband met vermeende tekortkomingen van Van Heck & Co of op welke andere grond ook.
 2. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde ter­mijn is het factuurbedrag onmiddellijk op­eisbaar. De wederpar­tij is dan, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
 3. Met het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is de wederpartij over het onbetaalde bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente als wordt bedoeld in artikel 6:119a BW.
 4. Betalingen strekken telkens eerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervol­gens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de weder­partij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Indien de wederpartij in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalings¬≠verplichtingen is de wederpartij aan Van Heck & Co de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd welke worden gesteld op 15% van het onbetaal¬≠de bedrag, zulks met een minimum van ‚ā¨ 375,00.

Daarnaast is de wederpartij gehouden alle door Van Heck & Co gemaakte buitengerech­telijke kosten, proceskosten en kosten voor rechts­kundige bijstand voor haar rekening te nemen en vol­ledig te betalen. Onder deze kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten proceskosten.

 1. Onverminderd het bepaalde in lid 3, is de wederpartij in geval van faillissement(aan­vraag), (aanvraag tot) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of toelating tot een wettelijke schuldsaneringsregeling, zonder dat een ingebrekestel­ling is vereist, van rechtswege in verzuim. Het volledige bedrag van al hetgeen Van Heck & Co dan te vorderen heeft is dan ineens opeisbaar.

ARTIKEL 11  ZEKERHEIDSSTELLING

 1. Indien Van Heck & Co goede grond heeft te vrezen dat de weder­par­tij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet geheel of niet tijdig zal nakomen, is Van Heck & Co voor of tijdens de uit­voering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij op verzoek en ten genoegen van Van Heck & Co zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst.

Deze bepaling geldt ook indien de geldende betalingstermijn nog niet is verstreken.

 1. Van Heck & Co heeft de in lid 1 bedoelde ‚Äúgoede gronden‚ÄĚ in elk geval indien de wederpartij ten aanzien van eerdere overeenkomsten en/of leveringen betalingsachterstanden heeft, of niet langer dan zes maanden geleden heeft gehad.
 2. Nadat de door Van Heck & Co gestelde termijn tot zekerheidsstel­ling is verstreken, is de weder­partij van rechtswege in verzuim en kan Van Heck & Co de overeenkomst zonder rech­terlijke tussen­komst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd het recht van Van Heck & Co op volle­dige schadevergoeding en onverminderd haar overige rechten.

ARTIKEL 12  EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De door Van Heck & Co geleverde zaken blijven eigendom van Van Heck & Co totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Van Heck & Co gesloten overeenkomsten is nagekomen:

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken;

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens overeenkomst door Van Heck & Co verrichte of te verrichten diensten;

Рeventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) met Van Heck & Co gesloten overeen­komst(en).

 1. Door Van Heck & Co geleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt en/of vervreemd. De weder­partij is niet bevoegd de geleverde zaken te verpanden of hier enig ander gebruiks- of zekerheidsrecht op te vestigen.
 2. De wederpartij is verplicht om de aan haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te (doen) merken als afkomstig van Van Heck & Co en deze separaat, althans op als door Van Heck & Co ge­leverd herkenbare manier op te slaan.

Wanneer bij de wederpartij gelijksoortige zaken worden aangetroffen als die welke door Van Heck & Co zijn geleverd, worden deze zaken ter zake van het eigendomsvoorbehoud geacht door Van Heck & Co te zijn geleverd, zulks behoudens door de wederpartij te leveren tegenbewijs.

 1. Op zaken die met inachtneming van het in lid 1 bepaalde in eigendom op de wederpartij zijn overgegaan en die zich nog onder de weder­partij bevinden, behoudt Van Heck & Co zich hierbij reeds nu voor alsdan een pandrecht voor zoals bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen die Van Heck & Co uit welken hoofde dan ook op de wederpartij mocht hebben of krijgen. Dit voorbehoud van pandrecht geldt eveneens ten aanzien van door Van Heck & Co geleverde zaken die door de wederpartij zijn bewerkt of verwerkt en waardoor het eigendomsvoorbehoud van Van Heck & Co zou komen te vervallen.

De wederpartij machtigt Van Heck & Co om in het voorkomende geval dit pandrecht te (doen) vestigen door het mede voor de wederpartij daartoe opstellen en ondertekenen van een akte en het doen registreren daarvan of het doen van mededeling dienaangaande.

 1. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees be¬≠staat dat zij haar verplichtingen niet zal nakomen, is Van Heck & Co gerechtigd om de geleverde zaken waarop het eigendoms¬≠voor¬≠behoud rust bij de wederpartij of bij derden die deze zaken voor de wederpartij houden, weg te (doen) halen. De wederpartij is verplicht hier¬≠toe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag van al het door haar aan Van Heck & Co verschul¬≠digde, zulks met een minimum van ‚ā¨ 250,00 per dag.
 2. Indien derden enig recht op de onder eigen­doms­voorbehoud geleverde zaken willen ves­tigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Van Heck & Co hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
 3. De wederpartij verplicht zich:
 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- en waterschade en de polis van deze verzekering aan Van Heck & Co ter inzage te geven;
 • alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek van Van Heck & Co te verpanden zoals bedoeld in artikel 3:239 BW;
 • de vorderingen die de wederpartij verkrijgt op zijn afnemers op eerste verzoek van Van Heck & Co aan Van Heck & Co te verpanden zoals bedoeld in artikel 3:239 BW.
 1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op door Van Heck & Co te leveren zaken aan een in Duitsland gevestigde wederpartij, gelden – onder overeenkomstige toepassing van het in leden 1 tot en met 7 van dit artikel bepaalde – tevens de volgende bepalingen:
 • de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud worden beheerst door Duits recht;
 • de door Van Heck & Co geleverde zaken blijven – naast de in lid 1 van dit artikel genoemde gevallen – tevens eigendom van Van Heck & Co totdat de wederpartij alle bestaande en toekomstige vorderingen – uit welke hoofde dan ook – integraal aan Van Heck & Co heeft voldaan, ver¬≠meer¬≠derd met rente en kosten;
 • in geval van be- of verwerking van de door Van Heck & Co geleverde zaken, wordt de wederpartij geen eigenaar van de nieuwe zaak, doch wordt deze be- of verwerking geacht voor Van Heck & Co te geschieden, zonder dat hieruit verplichtingen voor Van Heck & Co voortvloeien;
 • indien de door Van Heck & Co geleverde zaken bestand¬≠deel worden van een andere zaak, of in geval van natrekking of vermenging van de door Van Heck & Co geleverde zaken met andere zaken, wordt Van Heck & Co mede-eigenaar van de nieuwe zaak in de verhouding van de factuur¬≠waarde van de door Van Heck & Co geleverde zaken tot de factuurwaarde van de andere zaken. Voor het geval de eigendomsrechten van Van Heck & Co als gevolg van natrekking, zaaks¬≠vorming of vermenging zouden komen te vervallen, draagt de wederpartij bij dezen reeds nu voor alsdan haar (aandeel in de) eigendom van de nieuw ontstane zaak aan Van Heck & Co over.

ARTIKEL 13  RETOURVOORWAARDEN

 1. Wanneer tussen de wederpartij en Van Heck & Co is overeengekomen dat, in het kader van het voorraadbeheer van de wederpartij, door deze aan Van Heck & Co zaken geretourneerd mogen worden, gelden de volgende bepalingen.
 2. Geretourneerd kunnen enkel worden die zaken welke door Van Heck & Co aan de wederpartij zijn geleverd. Niet door Van Heck & Co geleverde zaken kunnen niet geretourneerd worden, ongeacht of dergelijke zaken deel uitmaken van het door Van Heck & Co gevoerde assortiment.
 3. Retourzending als hiervoor bedoeld is enkel mogelijk na voorafgaande schriftelijke toe­stemming zijdens Van Heck & Co. De wederpartij dient daartoe een schriftelijk verzoek te doen onder opgave van hetgeen men wenst te retourneren.
 4. Retournering is enkel mogelijk wanneer de desbetreffende zaken nog in originele on¬≠be¬≠scha¬≠digde staat verkeren en zich in de originele onbeschadigde verpakking bevinden en voor het overige is voldaan aan de vereisten zoals neergelegd in de hierna te noemen ‚Äúretour¬≠voorwaarden‚ÄĚ.
 5. Retournering is verder enkel mogelijk binnen de daar¬≠toe door Van Heck & Co gehanteerde ‚Äúretour¬≠voor¬≠waar¬≠den‚ÄĚ. Deze voorwaarden worden door Van Heck & Co vastgesteld en gepubliceerd op haar website en het door Van Heck & Co gehanteerde digitaal/online (bestel) systeem. Van Heck & Co is te allen tijde gerechtigd deze retourvoorwaarden en speciaal de daarbij gehanteerde courant¬≠heidsklassen of ‚Äďcatego¬≠rie√ęn te wijzigen. Van Heck & Co is te allen tijde bevoegd zaken aan te merken als niet retourneerbaar.
 6. Wanneer een retourverzoek door Van Heck & Co in behandeling wordt genomen is de wederpartij aan Van Heck & Co een bedrag ter hoogte van 15% van de netto factuurwaarde van de in het verzoek genoemde zaken verschuldigd, onafhankelijk van hetgeen daadwerkelijk retour wordt ge­nomen.

Wanneer bij een retournering blijkt dat een verpakking dient te worden vervangen ‚Äď zulks uitsluitend ter beoordeling van Van Heck & Co ‚Äď dient de wederpartij de kosten daarvan aan Van Heck & Co te voldoen, zulks met een minimum van ‚ā¨ 3,50 (ex btw) per verpakking.

Van Heck & Co is te allen tijde, ook zonder opgaaf van reden, gerechtigd een verzoek tot retournering te weigeren.

ARTIKEL 14 RETENTIERECHT

 1. Van Heck & Co is bevoegd zaken die Van Heck & Co van de wederpartij onder zich heeft of zal krijgen, onder zich te houden tot al het aan Van Heck & Co toekomende uit hoofde van de gesloten overeenkomst door de wederpar­tij geheel zal zijn voldaan.
 2. Het risico van de onder dit retentierecht vallende zaken blijft te allen tijde berusten bij de weder­partij.

ARTIKEL 15  VERJARING

Vorderingsrechten van de wederpartij verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.

ARTIKEL 16  CONVERSIE

Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig is dan wel vernietigd wordt, treedt voor deze bepaling (voor zover mogelijk van rechtswege) in de plaats een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige of vernietigde bepaling. Partijen zijn jegens elkaar gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden behouden onverminderd hun geldigheid, tenzij dwingendrechtelijke regels zich hiertegen verzetten.

ARTIKEL 17 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Van Heck & Co is enkel Neder¬≠lands Recht van toe¬≠passing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koop¬≠overeenkomsten betreffende Roerende Zaken (‚ÄúWeens Koopverdrag‚ÄĚ) wordt uitgesloten.
 2. Ten aanzien van geschillen die tussen Van Heck & Co en de weder­partij mochten ontstaan is de Nederlandse rechter binnen wiens rechtsgebied Van Heck & Co is gevestigd bij uitsluiting bevoegd om daarvan kennis te nemen, tenzij regels van dwingend­rechtelijke aard zich hiertegen verzetten.